MySQL NDB集群内部手册

抽象的

这是MySQL NDB集群内部手册,其中包含有关该信息的信息ndbcluster.运行NDB群集产品的存储引擎并不严格必要,但可以证明可以对开发和调试目的有用。本指南所涵盖的主题包括在其他方面包括节点之间使用的通信协议管理节点和数据节点使用的文件系统错误消息, 和调试(倾倒)管理客户端中的命令

本指南中提供的信息是最近的NDB群集的最新信息,包括NDB群集8.0.24。由于NDB集群及其底层API的显着功能和其他变化,您不应预计此信息将在NDB集群7.3之前应用于先前的NDB集群软件版本。较旧的NDB群集发布的用户应升级到NDB集群8.0的最新可用版本,目前最新的GA发布系列。

有关NDB 8.0的更多信息,请参阅什么是ndb集群中的新功能

有关法律信息,请参阅法律声明

有关使用MySQL的帮助,请访问MySQL论坛,您可以在其中讨论其他MySQL用户的问题。

许可信息-NDB API。如果您使用的是NDB API商业的发布MySQL NDB集群,查看MySQL NDB集群7.6商业发布许可证信息用户手册对于许可信息,包括与第三方软件有关的许可信息,这些信息可能包含在本商业释放中。如果您使用的是NDB API社区发布MySQL NDB集群,查看MySQL NDB集群8.0社区发布许可证信息用户手册对于许可信息,包括与可能包含在此社区发布中的第三方软件有关的许可信息。

许可信息 - MySQL NDB群集8.0。本产品可能包括在许可下使用的第三方软件。如果您使用的是商业的发布MySQL NDB群集8.0,查看MySQL NDB集群8.0商业发布许可证信息用户手册对于许可信息,包括与第三方软件有关的许可信息,这些信息可能包含在本商业释放中。如果您使用的是社区发布MySQL NDB群集8.0,查看MySQL NDB集群8.0社区发布许可证信息用户手册对于许可信息,包括与可能包含在此社区发布中的第三方软件有关的许可信息。

文件生成:2021-04-01(修订版:69186)

目录

前言和法律声明
1 NDB集群文件系统
1.1 NDB群集数据节点文件系统
1.1.1 NDB群集数据节点数据目录文件
1.1.2 NDB群集数据节点文件系统目录
1.1.3 NDB群集数据节点备份数据目录
1.1.4 NDB群集磁盘数据表使用的文件
1.2 NDB集群管理节点文件系统
2 NDB群集管理客户端转储命令
2.1转储1
2.2转储13.
2.3转储14.
2.4转储15.
2.5转储16.
2.6转储17.
2.7转储18.
2.8转储19.
2.9转储20.
2.10转储21.
2.11转储22.
2.12转储23.
2.13转储24.
2.14转储25.
2.15转储70.
2.16转储400.
2.17转储401.
2.18转储402.
2.19转储403.
2.20转储406.
2.21转储502.
2.22转储503.
2.23转储504.
2.24转储505.
2.25转储506.
2.26转储908.
2.27转储935.
2.28转储1000.
2.29转储1001.
2.30转储1223.
2.31转储1224.
2.32转储1225.
2.33转储1226.
2.34转储1228.
2.35转储1229.
2.36转储1332.
2.37转储1333.
2.38转储2300.
2.39转储2301.
2.40转储2302.
2.41转储2303.
2.42转储2304.
2.43转储2305.
2.44转储2308.
2.45转储2315.
2.46转储2350.
2.47转储2352.
2.48转储2353.
2.49转储2354.
2.50转储2355.
2.51转储2356.
2.52转储2357.
2.53转储2398.
2.54转储2399.
2.55转储2400.
2.56转储2401.
2.57转储2402.
2.58转储2403.
2.59转储2404.
2.60转储2405.
2.61转储2406.
2.62转储2500.
2.63转储2501.
2.64转储2502.
2.65转储2503(过时)
2.66转储2504.
2.67转储2505.
2.68转储2506(过时)
2.69转储2507.
2.70转储2508.
2.71转储2512.
2.72转储2513.
2.73转储2514.
2.74转储2515.
2.75转储2516.
2.76转储2517.
2.77转储2550.
2.78转储2553.
2.79转储2554.
2.80转储2555.
2.81转储2556.
2.82转储2557.
2.83转储2600.
2.84转储2601.
2.85转储2602.
2.86转储2603.
2.87转储2604.
2.88转储2605.
2.89转储2606.
2.90转储2607.
2.91转储2608.
2.92转储2609.
2.93转储2610.
2.94转储2611.
2.95转储2612.
2.96转储4000.
2.97转储4001.
2.98转储5900.
2.99转储7000.
2.100转储7001.
2.101转储7002.
2.102转储7003.
2.103转储7004.
2.104转储7005.
2.105转储7006.
2.106转储7007.
2.107转储7008.
2.108转储7009.
2.109转储7010.
2.110转储7011.
2.111转储7012.
2.112转储7013.
2.113转储7014.
2.114转储7015.
2.115转储7016.
2.116转储7017.
2.117转储7018.
2.118转储7019.
2.119转储7020.
2.120转储7021.
2.121转储7022.
2.122转储7023.
2.123转储7024.
2.124转储7026.
2.125转储7027.
2.126转储7032.
2.127转储7033.
2.128转储7034.
2.129转储7080.
2.130转储7090.
2.131转储7099.
2.132转储8004.
2.133转储8005.
2.134转储8010.
2.135转储8011.
2.136转储8013.
2.137转储9800.
2.138转储9801.
2.139转储9988.
2.140转储9989.
2.141转储10000.
2.142转储10001.
2.143转储10002
2.144转储10003.
2.145转储11000.
2.146转储12001.
2.147转储12002.
2.148转储12009.
2.149转储103003.
2.150转储103004.
2.151转储103005.
2.152转储13000.
2.153转储130001.
2.154转储13002.
2.155转储13003.
2.156转储14000.
2.157转储14001.
2.158转储14002.
2.159转储14003.
2.160转储30000.
2.161转储100000.
2.162转储100001.
2.163转储100002.
2.164转储100003.
2.165转储100004.
2.166转储100005.
2.167转储100006.
2.168转储100007.
2.169转储100999.
2.170转储101000.
2.171转储101999.
2.172转储102000.
2.173转储102999.
2.174转储103000.
2.175转储103001.
2.176转储103002.
2.177转储104000.
2.178转储104001.
2.179转储104002
2.180转储104003.
2.181转储104004.
3 NDB通信协议
3.1 NDB协议概述
3.2 NDB协议消息
3.3操作和信号
4个NDB内核块
4.1备份块
4.2 CMVMI块
4.3 DBACC块
4.4 DBDict块
4.5 DBDIH块
4.6 dbinfo块
4.7 DBLQH块
4.8 DBSPJ块
4.9 DBTC块
4.10 DBTUP块
4.11 DBTUX块
4.12 DBUTIL块
4.13 LGMAN块
4.14 NDBCNTR块
4.15 NDBFS块
4.16 PGMAN块
4.17 Qmgr块
4.18恢复块
4.19 SUMA块
4.20 Threman Block
4.21 TRPMAN块
4.22 Tsman Block
4.23 Trix块
5 NDB集群开始阶段
5.1初始化阶段(阶段-1)
5.2配置读阶段(Sttor阶段-1)
5.3 sttor阶段0
5.4 sttor阶段1
5.5 sttor阶段2
5.6 ndb_sttor阶段1
5.7 STTOR阶段3
5.8 ndb_sttor阶段2
5.9 Sttor阶段4
5.10 NDB_Sttor阶段3
5.11 Sttor阶段5
5.12 NDB_Sttor阶段4
5.13 NDB_Sttor阶段5
5.14 NDB_Sttor阶段6
5.15 Sttor阶段6
5.16 Sttor阶段7
5.17 Sttor阶段8
5.18 NDB_Sttor阶段7
5.19 STTOR阶段9
5.20 STTOR阶段101
5.21系统重新启动阶段4
5.22 start_mereq处理
6 NDB架构对象版本
7 NDB群集API错误
7.1数据节点错误消息
7.1.1.NDBD.错误分类
7.1.2 NDBD错误代码
7.2 NDB Transporter错误
NDB Internals词汇表
指数