10bet官方网站文档家里
MySQL 8.0参考手册
相关的文档10bet官方网站 下载本手册 摘自本手册

MySQL 8.0参考手册/ INFORMATION_SCHEMA表

第26章信息_Schema表

表的内容

26.1介绍
26.2 INFORMATION_SCHEMA ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS表
26.3 INFORMATION_SCHEMA APPLICABLE_ROLES表
26.4信息_schema character_sets表
26.5 INFORMATION_SCHEMA CHECK_CONSTRAINTS表
26.6信息_Schema Collat​​ions表
26.7 Information_schema collat​​ion_charaction_set_applicability表
26.8 Information_schema列表
26.9 INFORMATION_SCHEMA COLUMNS_EXTENSIONS表
26.10 Information_schema column_privileges表
26.11信息_schema column_statistics表
26.12 Information_schema Enabled_Roles表
26.13 INFORMATION_SCHEMA引擎表
26.14 Information_schema事件表
26.15 INFORMATION_SCHEMA文件表
26.16 INFORMATION_SCHEMA KEY_COLUMN_USAGE表
26.17 INFORMATION_SCHEMA ndb_transid_mysql_connection_map表
26.18 INFORMATION_SCHEMA关键字表
26.19 Information_schema Optimizer_Trace表
26.20 INFORMATION_SCHEMA参数表
26.21 INFORMATION_SCHEMA PARTITIONS表
26.22 Information_schema插件表
26.23 INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST表
INFORMATION_SCHEMA分析表
26.25 INFORMATION_SCHEMA REFERENTIAL_CONSTRAINTS表
INFORMATION_SCHEMA RESOURCE_GROUPS表
26.27 Information_schema角色_column_grants表
26.28 INFORMATION_SCHEMA ROLE_ROUTINE_GRANTS表
26.29 INFORMATION_SCHEMA ROLE_TABLE_GRANTS表
INFORMATION_SCHEMA例程表
26.31 Information_schema架构表
26.32 Information_schema schemata_extensions表
26.33 Information_schema schema_privileges表
26.34 Information_schema统计表
INFORMATION_SCHEMA st_几何y_columns表
26.36 INFORMATION_SCHEMA ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS表
INFORMATION_SCHEMA ST_UNITS_OF_MEASURE表
26.38 INFORMATION_SCHEMA TABLES表
26.39信息_schema tables_extensions表
26.40 Information_schema表空间表
26.41 Information_schema tablespace_extensions表
INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS表
INFORMATION_SCHEMA TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS表
26.44 Information_schema table_privileges表
26.45信息_schema触发表
26.46 INFORMATION_SCHEMA USER_ATTRIBUTES表
26.47 INFORMATION_SCHEMA USER_PRIVILEGES表
26.48 Information_schema视图表
26.49 Information_schema View_Routine_usage表
26.50信息_schema视图_table_usage表
26.51 INFORMATION_SCHEMA InnoDB表
26.51.1 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE表
26.51.2 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE_LRU表
26.51.3 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_POOL_STATS表
26.51.4信息_schemaInnodb_cached_indexes表
26.51.5 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMP和INNODB_CMP_RESET表
26.51.6 INFORMATION_SCHEMA INNODB_CMPMEM和INNODB_CMPMEM_RESET表
26.51.7信息_schema innodb_cmp_per_index和innodb_cmp_per_index_reset表
26.51.8 Information_schemaInnodb_columns表
26.51.9信息_schema innodb_datafiles表
26.51.10 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FIELDS表
26.51.11 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FOREIGN表
26.51.12信息_schema innodb_foreign_cols表
26.51.13 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_BEING_DELETED表
26.51.14 INFORMATION_SCHEMA INNODB_FT_CONFIG表
26.51.15信息_schema innodb_ft_default_stopword表
26.51.16信息_schema innodb_ft_deleted表
26.51.17信息_schemaInnodb_ft_index_cache表
26.51.18 Information_schemaInnodb_ft_index_table表
26.51.19信息_schema innodb_indexes表
26.51.20 Information_schema Innodb_locks表
26.51.21 Information_schema Innodb_lock_waits表
26.51.22 INFORMATION_SCHEMA INNODB_METRICS表
26.51.23 INFORMATION_SCHEMA INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES表
26.51.24 Information_schemaInnodb_tables表
26.51.25 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESPACES表
26.51.26 Information_schema InnoDB_Tablespaces_Brief表
26.51.27 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TABLESTATS视图
26.51.28 INFORMATION_SCHEMA INNODB_TEMP_TABLE_INFO表
26.51.29信息_schemaInnodb_trx表
26.51.30 INFORMATION_SCHEMA INNODB_VIRTUAL表
INFORMATION_SCHEMA线程池表
26.52.1 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATE表
26.52.2 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_GROUP_STATS表
26.52.3 INFORMATION_SCHEMA TP_THREAD_STATE表
INFORMATION_SCHEMA连接控制表
26.53.1信息_schema connection_control_failed_login_attempts表
INFORMATION_SCHEMA MySQL企业防火墙表
26.54.1 INFORMATION_SCHEMA MYSQL_FIREWALL_USERS表
26.54.2 INFORMATION_SCHEMA MYSQL_FIREWALL_WHITELIST表
26.55扩展显示陈述

INFORMATION_SCHEMA提供对数据库的访问元数据,有关MySQL服务器的信息,如数据库或表的名称,列的数据类型,或访问权限。有时用于此信息的其他术语是数据字典系统目录