10bet网址
MySQL NDB集群7.5发行说明
下载这些发行说明

MySQL NDB集群7.5发行说明

抽象的

此文档包含使用版本7.5的MySQL NDB群集的每个版本的更改的发行说明NDB.ndbcluster.)存储引擎。

每个NDB群集7.5版本基于MySQL Server Release和特定版本NDB.存储引擎,如在执行版本字符串中所示选择版本()在里面mysql.客户,或通过执行ndb_mgm.客户表演或者地位命令;有关更多信息,请参阅MySQL NDB集群7.5和NDB群集7.6

有关NDB集群中添加的功能的一般信息,请参阅什么是新的NDB集群7.5。有关所有错误修复和MySQL群集中的功能更改的完整列表,请参阅每个单独的NDB群集发布的ChangElog部分。

对于其他MySQL 5.7文档,请参阅10bet官方网站MySQL 5.7参考手册,其中包括在MySQL 5.7中添加的功能概述,该功能不特定于NDB集群(什么是mysql 5.7的新品),并讨论您可能遇到从MySQL 5.6升级到MySQL 5.7(MySQL 5.7的变化)。有关所有错误修复的完整列表和在未特定于的MySQL 5.7中的功能更改NDB., 看MySQL 5.7发行说明

在添加新产品功能时,会发生对这些注释的更新,以便每个人都可以遵循开发过程。如果在此处列出了最新版本,则无法在下载页面上找到(https://dev.10bet靠谱mys10bet手机中文版ql.com/downloads/),该版本尚未发布。

源和二进10bet官方网站制发行版中包含的文档可能无法与发布说明条目完全了解,因为文档的集成发生在发布构建时。有关最新的发行说明,请参阅在线文档。10bet官方网站

有关法律信息,请参阅法律声明

有关使用MySQL的帮助,请访问MySQL论坛,您可以在其中讨论其他MySQL用户的问题。

文件生成:2021-04-30(修订版:22474)


目录

前言和法律声明
MySQL NDB集群的更改7.5.22(5.7.34-NDB-7.5.22)(2021-04-21,普通可用性)
MySQL NDB群集7.5.21(5.7.33-ndb-7.5.21)的更改(2021-01-19,普通可用性)
MySQL NDB群集7.5.20的更改(5.7.32-NDB-7.5.20)(2020-10-20,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.19(5.7.31-NDB-7.5.19)(2020-07-14,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.18(5.7.30-NDB-7.5.18)(2020-04-28,普通可用性)
MySQL NDB群集的更改7.5.17(5.7.29-NDB-7.5.17)(2020-01-14,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.16(5.7.28-NDB-7.5.16)(2019-10-15,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.15(5.7.27-NDB-7.5.15)(2019-07-23,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.14(5.7.26-NDB-7.5.14)(2019-04-26,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.13(5.7.25-NDB-7.5.13)(2019-01-22,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.12(5.7.24-NDB-7.5.12)(2018-10-23,普通可用性)
MySQL NDB群集7.5.11的更改(5.7.23-NDB-7.5.11)(2018-07-27,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.10(5.7.22-NDB-7.5.10)(2018-04-20,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.9(5.7.21-NDB-7.5.9)(2018-01-17,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.8(5.7.20-NDB-7.5.8)(2017-10-18,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.7(5.7.19-NDB-7.5.7)(2017-07-19,普通可用性)
MySQL NDB Cluster 7.5.6 (5.7.18-ndb-7.5.6) (2017-04-10, General Availability)
MySQL NDB集群的更改7.5.5(5.7.17-NDB-7.5.5)(2017-01-17,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.4(5.7.16-NDB-7.5.4)(2016-10-18,普通可用性)
MySQL NDB Cluster 7.5.3 (5.7.13-ndb-7.5.3) (2016-07-08, Release Candidate)
MySQL NDB Cluster 7.5.2 (5.7.12-ndb-7.5.2) (2016-06-01, Development Milestone)
MySQL NDB集群的更改7.5.1(5.7.11-NDB-7.5.1)(2016-03-18,开发里程碑)
MySQL NDB集群的更改7.5.0(5.7.10-NDB-7.5.0)(2016-02-05,开发里程碑)
发布系列变更乐:MySQL NDB集群7.5
MySQL NDB集群的更改7.5.22(5.7.34-NDB-7.5.22)(2021-04-21,普通可用性)
MySQL NDB群集7.5.21(5.7.33-ndb-7.5.21)的更改(2021-01-19,普通可用性)
MySQL NDB群集7.5.20的更改(5.7.32-NDB-7.5.20)(2020-10-20,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.19(5.7.31-NDB-7.5.19)(2020-07-14,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.18(5.7.30-NDB-7.5.18)(2020-04-28,普通可用性)
MySQL NDB群集的更改7.5.17(5.7.29-NDB-7.5.17)(2020-01-14,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.16(5.7.28-NDB-7.5.16)(2019-10-15,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.15(5.7.27-NDB-7.5.15)(2019-07-23,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.14(5.7.26-NDB-7.5.14)(2019-04-26,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.13(5.7.25-NDB-7.5.13)(2019-01-22,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.12(5.7.24-NDB-7.5.12)(2018-10-23,普通可用性)
MySQL NDB群集7.5.11的更改(5.7.23-NDB-7.5.11)(2018-07-27,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.10(5.7.22-NDB-7.5.10)(2018-04-20,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.9(5.7.21-NDB-7.5.9)(2018-01-17,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.8(5.7.20-NDB-7.5.8)(2017-10-18,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.7(5.7.19-NDB-7.5.7)(2017-07-19,普通可用性)
MySQL NDB Cluster 7.5.6 (5.7.18-ndb-7.5.6) (2017-04-10, General Availability)
MySQL NDB集群的更改7.5.5(5.7.17-NDB-7.5.5)(2017-01-17,普通可用性)
MySQL NDB集群的更改7.5.4(5.7.16-NDB-7.5.4)(2016-10-18,普通可用性)
MySQL NDB Cluster 7.5.3 (5.7.13-ndb-7.5.3) (2016-07-08, Release Candidate)
MySQL NDB Cluster 7.5.2 (5.7.12-ndb-7.5.2) (2016-06-01, Development Milestone)
MySQL NDB集群的更改7.5.1(5.7.11-NDB-7.5.1)(2016-03-18,开发里程碑)
MySQL NDB集群的更改7.5.0(5.7.10-NDB-7.5.0)(2016-02-05,开发里程碑)
指数